_

 

ตำบล โพธิ์ทอง

 

                                         พระครูนิวาตขันติคุณ  (ตุ๊  ตาปโส)
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดเหล่าใหญ่  เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง
    วิทยฐานะ            ทางโลก ป.๔  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท             ๒๓ มี.ค. ๒๕๓๔  อายุ ๕๔  พรรษา ๒๑
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                         พระครูประทีปปัญญาทร  (ประทีป  ปญฺญาทีโป)
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล  บ้านศรีโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ทอง
    วิทยฐานะ            ทางโลก พธ.บ  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท            ๒๑ พ.ค. ๒๕๓๔  อายุ ๔๔ พรรษา ๒๐
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                       พระจันทร์  จนฺทสาโร 
    ตำแหน่ง             รก.แทนเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง  บ้านเหล่ากาชาด ตำบลโพธิ์ทอง
    วิทยฐานะ            ทางโลก  ป.๔  ทางธรรม น.ธ.ตรี
    อุปสมบท            อายุ ๗๔  พรรษา ๑๐
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                        พระอธิการประสิทธิ์  ญาณวีโร
    ตำแหน่ง            เจ้าอาวาสวัดบ้านเขวาน้อย  บ้านเขวาน้อย  ตำบลโพธิ์ทอง
    วิทยฐานะ          ทางโลก       ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท           อายุ ๕๒  พรรษา ๒๒
   ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                    พระสมุห์วินัย  วรธมฺโม
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดหนองไหล  บ้านหนองไหล ตำบลโพธิ์ทอง
    วิทยฐานะ            ทางโลก พธ.บ.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท             ๓ พ.ค. ๒๕๔๘  อายุ ๔๐  พรรา ๖
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                      พระชัยยะ  โกมโล
    ตำแหน่ง              เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง  วัดบ้านกล้วย
    วิทยฐานะ            ทางโลก พธ.บ.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท            อายุ ๓๕  พรรษา ๑๔
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

 


 

---