_

 

ตำบล ศรีสมเด็จ

 

                                         พระครูโสภณสิทธิวัฒน์  (ศุภชัย  รมณีโย)
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดเหล่าล้อ  เจ้าคณะตำบลศรีสมเด็จ
    วิทยฐานะ            ทางโลก ปริญญาโท  ทางธรรม น.ธ.เอก  ป.ธ. ๓
    อุปสมบท             ๗ พ.ค. ๒๕๓๕  อายุ ๔๗  พรรษา ๒๐
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                         พระครูอุทัยวนานุกูล  (ทนงค์  ฐานิสฺสโร)
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุทัยวัน  บ้านหนองเม็ก  ตำบลศรีสมเด็จ
    วิทยฐานะ            ทางโลก พธ.บ.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท             ๑๒ ก.พ. ๒๕๓๔  อายุ ๔๗  พรรษา ๒๒
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                         พระครูสถิตวรปัญญา
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกข่า  รองเจ้าคณะตำบลศรีสมเด็จ
    วิทยฐานะ            ทางโลก ปบ.ส.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท             ๒ ธ.ค. ๒๕๓๔  อายุ ๖๗  พรรษา ๒๑
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                         พระอธิการบัว  จนฺทสโร
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองโก  บ้านหนองโก  ตำบลศรีสมเด็จ
    วิทยฐานะ            ทางโลก ป.๔  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท            อายุ ๙๐  พรรษา ๒๑
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                       พระอธิการบำรุง  จนฺทวํโส
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแสบง  บ้านหนองแสบง  ตำบลศรีสมเด็จ
    วิทยฐานะ            ทางโลก ม.๓  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท             อายุ ๔๒  พรรษา ๖
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                         พระอธิการประมุข  ฐานิสฺสโร
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดบ้านบุมะเขือ  บ้านบุมะเขือ  ตำบลศรีสมเด็จ
    วิทยฐานะ            ทางโลก ป.๔  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท            ๑๗ เม.ย. ๒๕๔๗  อายุ ๖๓ พรรษา ๘
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                         พระอ่อนจันทร์  ฐานธมฺโม
    ตำแหน่ง              เลขานุการเจ้าคณะตำบลศรีสมเด็จ  วัดป่าศรีอุทัยวัน
    วิทยฐานะ            ทางโลก ปว.ท.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท            อายุ ๔๖  พรรษา ๘
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

 


 

---