_

 

ตำบล โพธิ์สัยเขต ๒

 

                                         พระครูอุดมปัญโญภาส  (วัลลพ  อคฺคปญฺโญ)
    ตำแหน่ง              เจ้าคณะตำบลโพธิ์สัย เขต ๒ วัดบ้านกล้วย
    วิทยฐานะ            ทางโลก  พธ.บ  ทางธรรม น.ธ.เอก ประโยค ๑ - ๒
   อุปสมบท              ๑๙ พ.ค. ๒๕๒๘  อายุ ๔๖  พรรษา ๒๗
   ภูมิลำเนา             อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                         พระครูปริยัติธรรมวัตร  (วันดี  กนฺตวีโร)
    ตำแหน่ง              รองเจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ  เจ้าอาวาสวัดบ้านโสกเชือก
    วิทยฐานะ            ทางโลก ศน.บ  พธ.บ  ศศ.ม.  ทางธรรม น.ธ.เอก  ป.ธ. ๔
    อุปสมบท             ๗ พ.ค. ๒๕๓๗  อายุ ๕๖  พรรษา ๒๘
    ภูมิลำเนา            อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม
                                        พระครูสุวรรณปญญาประยุต
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดหนองแสง  บ้านหนองแสง
    วิทยฐานะ             ทางโลก ป.๔  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท              ๒๐ ก.พ. ๒๕๑๓  อายุ ๗๒ พรรษา ๔๓
    ภูมิลำเนา              อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
                                         พระสมุห์อุดร  จนฺทสโร
    ตำแหน่ง              รก.แทนเจ้าอาวาสวัดโคกกลาง  บ้านโคกกลาง
    วิทยฐานะ            ทางโลก ป.บส.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท             ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๕  อายุ ๕๔  พรรษา ๑๑
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                         พระรุจิโรจน์  โชติปญฺโญ
    ตำแหน่ง              รก.แทนเจ้าอาวาสวัดโพนทอง 
    วิทยฐานะ            ทางโลก ม.๖  ทางธรรม น.ธ.ตรี
    อุปสมบท             ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๑  อายุ ๕๔  พรรษา ๔
    ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                       พระมหาเรืองยศ  สิริภทฺโท
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์
    วิทยฐานะ            ทางโลก พธ.บ. ศน.ม. ทางธรรม น.ธ.เอก ป.ธ. ๕
    อุปสมบท            ๔ ก.ค. ๒๕๓๙  อายุ ๕๕  พรรษา ๑๗
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

                       พระสุริยะ  ฐานากโร

ตำแหน่ง              วัดบ้านโคกกลาง
วิทยฐานะ             ทางธรรม น.ธ.ตรี
อุปสมบท             ๘ ก.ค. ๒๕๕๔  อายุ ๒๗  พรรษา ๒
ภูมิลำเนา            อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด
                                       พระสมุห์อุดร  จนฺทสโร
    ตำแหน่ง              เจ้าอาวาสวัดโพนทองใหม่ / เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิสัย เขต ๒
    วิทยฐานะ            ทางโลก  ป.บส.  ทางธรรม น.ธ.เอก
    อุปสมบท            ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๕  อายุ ๕๔  พรรษา ๑๐
    ภูมิลำเนา           อ.ศรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด

 


 

---