สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกตุ บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามหน้ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือซาข้าวหอมมะลิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ ได้แจ้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองร่วมงานทำวัตรคารวะแสดงสามิจิกรรม

พระพุทธิสารมุนี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา ๑๒.๐๐ น. 

ในวันแรม ๗ คำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

   เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ ได้แจ้งให้พระสังฆาธิการในเขตปกครองร่วมงานทำวัตรคารวะพระเถระ

พระครูคัมภีรปัญญารัตน์ เจ้าคณะตำบลบ้านบาก ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป        

ในวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ตรงกับวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗        

     เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ  โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดโครงการธนาคารต้นไม้ โดยทุกภาคส่วนในเขตอำเภอสรีสมเด็จ ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าเป็นกองทุนคืนป่าให้แผ่นดิน ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนให้กับประชาชน ในเขตอำเภอศรีสมเด็จทุกหมู่บ้าน ร่วมกันปลูกป่าและรักษาป่าไม้ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหนในป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการคืนป่าให้แผ่นดิน และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้สึกรักในป่าไม้ และหวงแหนในป่าไม้ เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรมปลูกป่า   เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารต้นไม้

      งานบุญประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่  ฮีตสิบสองมาจากคำ 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคำว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือฮีต สิบสองในหนึ่งปี คองสิบสี่ หมายถึง ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบ หรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของ บ้านเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ดำรงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่แห้งแล้งกันดารนั้น ในความเชื่อต่อการดำเนินชีวิตที่มีความผาสุก

และเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่ครอบครัวและบ้านเมืองก็ต้องมีการประกอบพิธีกรรม มีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และร่วมทำบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยทุกๆเดือนในรอบปีนั้นมีการจัดงานบุญพื้นบ้านประเพณีพื้นเมืองกันเป็นประจำ จึงได้ถือเป็นประเพณี 12 เดือนเรียกกันว่า ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน คติความเชื่อในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อการดำรงชีวิต ชาวอีสานจึงมีงานบุญพื้นบ้านมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีงานประเพณีพื้นบ้านมากที่สุดในประเทศ ฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น... รายละเอียดเพิ่มเติม

---

---

เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่ รายละเอียด

---

---

งานบวชเเนกขัมมะ  ปฏิบัติธรรม

---

---

ประวัติวัดหนองใหญ่ รายละเอียด

     

ประวัติวัด

เจ้าอาวาส

กิจกรรมต่างฯ

รวมภาพกิจกรรม

งานสาธารณูปการ

ติดต่อเจ้าคณะอำเภอ

     

รายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี

รายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโท

รายชื่อผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นเอก

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท

รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ. ๑ -  ๒

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.

รายชื่อผู้เข้าสอบบาลี ป.ธ.

     

ตำบลโพธิ์ทอง

ตำบลบ้านบาก

ตำบลศรีสมเด็จ

ตำบลหนองใหญ่

ตำบลเมืองเปลือย

ตำบลหนองแวงควง

ตำบลโพธิ์สัย เขต

ตำบลโพธิ์สัย เขต

ตำบลสวนจิก เขต

ตำบลสวนจิก เขต

 

ผลสอบ นักธรรมชั้นตรี

ผลสอบ นักธรรมชั้นโท

ผลสอบ นักธรรมชั้นเอก

---

รวมภาพกิจกรรม / งานบุญต่างฯ ณ วัดหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

---

---
บุญกฐิน วัดหนองใหญ่
บูญกฐิน  วัดหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

---

---

---
พิธีขอขมาหลวงปู่ใหญ่ชัยมงคล วัดหนองใหญ่

---

---

---
พิธียกเสาเอก เสาโท อุโบสถ วัดหนองใหญ่

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 กิจกรรมปลูกป่า ดูภาพกิจกรรมปลูกป่า


 งานประเพณีบุญสรงกู่ ดูภาพทั้งหมด


 ประเพณีงานบุญคูณลาน ดูภาพทั้งหมด


 ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา วีดีโอและรูปภาพ


พัฒนาและสามัคคี ดูภาพร่วมด้วยช่วยกัน

---

 บูชาหลวงพ่อใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม


 งานพิธีพุทธาภิเษก ดูภาพทั้งหมด


 สวดมนต์ข้ามปี ดูภาพและรายละเอียด


 พุทธาภิเษกหลวงพ่อใหญ่ ดูภาพทั้งหมด


 ก่อนฉลองโบสถ์ วัดหนองม่วงระหว่างพัฒนา

 

---

งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ วัดหนองม่วง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 10-12 เมษายน 2556

---

---
พระลูกกับแม่บังเกิดเกล้า ภาพประทับใจที่หาดูยาก

---
พระเถระเตรียมปิดทองลูกนิมิต ภาพในอุโบสถ.

---
เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะพิธีตัดลูกนิมิต.

---
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

---
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

---
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

---
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

---
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

---
งานปิดทองฝังลูกนิมิต ฉลองอุโบสถ

---
---

---
---

---
---

---

   รวมภาพกิจกรรมต่างฯ  ณ วัดหนองใหญ่  บ้านหนองใหญ่  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

---

ดูหมวดภาพทั้งหมด ดูหมวดภาพทั้งหมด ดูหมวดภาพทั้งหมด

ดูหมวดภาพทั้งหมด ดูหมวดภาพทั้งหมด ดูหมวดภาพทั้งหมด

ดูหมวดภาพทั้งหมด ดูหมวดภาพทั้งหมด ดูหมวดภาพทั้งหมด

   

พระไตรปิฎก

มหาเถระสมาคม

สำนักพุทธศาสนา

แม่กองธรรม ฯลฯ

พระเกจิทั่วประเทศ

เสียงเพลงธรรมะ

ฟังเสียงสวดมนต์

วัดป่าโสมพนัส จ.สกล.

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ.

หลวงปู่พุทธทาส

หลวงพ่อมหาดิเรก

หลวงพ่อคำเขียน

วัดทับมิ่งขวัญ จ.เลย

วัดสนามใน กรุงเทพ.

อิสานธรรมะ

พลังจิต

แม่ชีศันสณีย์ เสถียรสุต

วัดพระธรรมกาย

หลวงตามหาบัว

วัดสังฆทาน นนทบุรี

    

ไทยรัฐ ออนไลน์

มติชน ออนไลน์

ข่าวสด ออนไลน์

สยามรัฐ ออนไลน์

แนวหน้า ออนไลน์

โลกวันนี้ ออนไลน์

บ้านเมือง ออนไลน์

คมชัดลึก ออนไลน์

เดลินิวส์ ออนไลน์

ไทยโพสต์ ออนไลน์

โพสท์ทูเดย์ ออนไลน์

หนังสือพิมพ์.com

สยามกีฬา ออนไลน์

พันธ์ทิพย์.com

Hotmail

TVออนไลน์ ทุกช่อง

 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 12 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

97คน
11675คน
86620 คน

เริ่มเมื่อ 2010-12-10

---

คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
20 Buy wholeslae Louis Vuitton Replica Handbags miumiu replicas 2016-03-10 03:04:49 52
19 www.enreplica.ru wholesale replica handbags denn 2015-11-18 23:24:03 16
18 replica handbags wholesale voguesky.ru dennise 2014-12-13 19:40:26 11848 2
17 Coach replicas seems much more flexible ru handbags 2014-07-19 05:11:38 599
16 Chronograph watches extraordinary interpretation of midsummer magic Lee 2014-07-16 10:54:11 23
15 Andy Murray and Agnieszka Radwanska wearing radar Hao star series course specials in the Wimbledon Lee 2014-07-16 10:52:32 47

[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]